Cyflwyno Cais i Brifysgol Abertawe

Os oes gennyt ti anabledd, cyflwr meddygol hirdymor, Anhawster Dysgu Penodol, Cyflwr ar y Sbectrwm Awtistiaeth a/neu gyflwr iechyd meddwl, nid oes rheswm pam na ddylai dy  brofiad di yn y brifysgol fod yn union fel profiad pawb arall. Rydyn ni’n croesawu dy gais i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Derbyn cynnig lle trwy Glirio neu addasu

Os wyt ti wedi datgan anabledd trwy UCAS ac rwyt ti wedi derbyn cynnig lle i astudio yn Abertawe, gofynnir i ti lenwi Holiadur Cymorth Myfyrwyr. Fodd bynnag, os nad wyt ti wedi derbyn yr Holiadur Cymorth Myfyrwyr neu os nad oeddet ti wedi datgelu dy anabledd trwy UCAS, dyma’r ddolen i’r Holiadur i ti ei lenwi: https://myuni.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/holiadur-cymorth-i-fyfyrwyr/

Ar ôl i ni adolygu dy holiadur, bydd y Gwasanaeth Anableddau neu’r Gwasanaeth Lles yn cysylltu â thi i roi cyngor ar y camau nesaf.

Mewn nifer fach o achosion, efallai na fydd modd i ni gyflawni’r trefniadau angenrheidiol erbyn i ti ddechrau dy gwrs. Pe bai hyn yn cael effaith negyddol ar dy brofiad yn y brifysgol neu ar dy ddiogelwch, gall y Gwasanaeth Lles ac Anableddau dy gynorthwyo i ystyried opsiynau eraill.

Darllena ein Canllaw i Gymorth a Chefnogaeth Ychwanegol i dderbyn rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau a’r broses ar gyfer rhoi gwybod i ni am dy anghenion.

Cysylltu â ni

Cysyllta â ni yn y Gwasanaeth Lles neu’r Gwasanaeth Anableddau os oes angen rhagor o wybodaeth arnat ti.