Sicrhau amgylchedd campws diogel a chroesawgar

Yn Abertawe, rydym yn cynnig nifer o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr

#Bywyd Campws - siop dan yr unto  sy'n cael ei rheoli gan ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr arobryn. Mae'n cynnig cyngor ar arian a lles myfyrwyr, cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol a chysylltiadau â'r gaplaniaeth, grwpiau ffydd a'r gymuned.

Y Ganolfan Llwyddiant Academaidd - bydd y Ganolfan yn helpu'ch plentyn i lwyddo a gwireddu ei botensial llawn yn y Brifysgol, drwy ddarparu nifer o fentrau cymorth dysgu ac addysgu.

Undeb y Myfyrwyr - Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynrychioli anghenion a barn myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae ganddynt Swyddogion sydd wedi'u hethol o blith y myfyrwyr, pob un â rôl ddiffiniedig neu'n cynrychioli grŵp ar bwyllgorau llunio penderfyniadau'r Brifysgol, llywodraeth leol a chenedlaethol, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a llawer mwy. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn darparu nifer o wasanaethau ar gyfer myfyrwyr, gan gynnwys meithrinfa ddydd a Chanolfan Gyngor sy'n cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim i fyfyrwyr ar unrhyw bwnc bron. Mae dau Ymgynghorydd Lles parhaol â chymwysterau proffesiynol ar gael i gynghori myfyrwyr a thrafod amrywiaeth o faterion.

Diogelwch yn Abertawe Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd dysgu a chymdeithasol diogel i'w staff a'i myfyrwyr. Mae swyddog heddlu ar y campws, a bydd Swyddog Cymorth Cymunedol newydd yr Heddlu wrth law i gynghori ar atal troseddu. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynnig larymau diogelwch personol am ddim sy'n addas i'w cario mewn bag law, ar dorch allweddi neu eu gosod ar ffenestr neu ddrws.