Ansicr o ba bwnc yr hoffech chi ei astudio yn y Brifysgol? Mae ein Cyfres Dosbarthiadau Meistr yn digwydd ar wahanol adegau o’r flwyddyn i roi blas i chi ar y pynciau gwahanol rydyn ni’n eu cynnig.

Rydym eisoes wedi gweld sawl academig rhoi sesiynau gwych ar draws amryw o bynciau. Maent yn ffordd wych i gael blas o beth yw darlith yn y brifysgol. Mae ein cyfres fwyaf diweddar wedi dod i ben.

I wylio’r gyfres hyd yma, gweler y recordiadau isod. Bydd ein cyfres nesaf yn dechrau eto yn Hydref 2024.

Recordiadau Cyfres Flaenorol

Os gwnaethoch chi golli allan ar y sesiynau byw, gallwch nawr ddal i fyny ar ein gweminarau Head Start gyda'r recordiadau isod.

Sylwch fod yr holl gyngor a roddir yn gywir ar adeg ei bostio, ac mae cyngor pellach ar gael ar draws ein gwefan. Os hoffech wneud cais am gapsiynau ar gyfer y fideos hyn, anfonwch e-bost at y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr.

Gwanwyn 2024

STUDYING AND PRACTISING MENTAL HEALTH NURSING

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ECONOMICS - THE IMPORTANCE OF BEING HUMAN

INTRO TO JAVA: DECODING CLASSES & METHODS

PHOBIAS: CAUSES AND TREATMENTS

USING FORENSIC LINGUISTICS TO TACKLE ONLINE HARMS

BEHIND THE SCENES: LIGHT AND ELECTRICITY

THE YEAR OF WOMEN’S SPORT (AGAIN)?

CRIMINAL LAW – MAKING A MURDERER

FACT-CHECKING BORIS JOHNSON'S COVID-19 INQUIRY EVIDENCE

HOW CAN I TAILOR MY MEDICAL SCIENCES DEGREE AT SWANSEA

TOURING CERN: A WALK INTO THE ANTIMATTER FACTORY

TIKTOK MADE ME DO IT! HOW SOCIAL MEDIA AND INFLUENCER MARKETING MAKE US BUY

EMBRACING AN ECO-FRIENDLY FUTURE IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

INTEGRATED 4 YEAR MSCI DEGREES IN GENETICS AND BIOCHEMISTRY

Hydref 2023

Sut mae 'costau trafferth' yn effeithio ar eich penderfyniadau - Economeg

Cymhwyso ymyrraeth RNA: targedu plâu canser a phryfed - Biocemig

Cipolwg ar Nyrsio ym Mhrifysgol Abertawe - Nyrsio

Aerodynameg: Sut gall rhywbeth llawn mathemateg fod mor ddifyr? - Peirianneg Awyrofod

Traffig, Cludiant a’n Hymddygiad - Seicoleg

Ail-lunio'r Dyfodol: Rôl Hollbwysig Peirianneg Gemegol - Peirianneg Gemegol

Sut i adeiladu morfa heli - Daearyddiaeth

Sut i adeiladu morfa heli - Daearyddiaeth (Cymraeg)

Cyllid - Awn ati i wneud arian! - Cyllid

Argraffu Metal 3D: Adeiladu'r Di-Peiriannau - Peirianneg Fecanyddol

Cynhwysedd Rhyw a'r Potensial ar gyfer Newid Ieithyddol - Ieithoedd Modern

Cyfraith Feddygol: Sgrinio Cynenedigol a Chydsyniad Gwybodus - Y Gyfraith

Deunyddiau newydd ar gyfer celloedd solar at ddiben cymwysiadau awyrofod? - Gwyddor Deunyddiau

Gwanwyn 2023

Llên Werin, Memynnau a Mythau Ar-lein - Cymdeithaseg

Adeiladau Gweithredol - Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg

FFILMIAU GORAU ERIOED? - Ffilm a Diwylliant Gweled

BETH YW’R HOLL HELYNT AM DECHNOLEG CWANTWM? - Ffiseg

NODWEDDION A MATHAU PERSONOLIAETH - Seicoleg

Rhyfel yn Wcráin: Achosion Hanesyddol a Chanlyniadau Gwleidyddol - Hanes

Sut mae peirianwyr cemegol yn gwneud y byd yn lle gwell - Peirianneg Gemegol

ANATOMEG STRÔC - Anatomy

byw drwy'r breuddwyd ar ôl y rhyfel a'r tu hwnt - Daearyddiaeth Ddynol

Problemau gydag Adnoddau Cyffredin - Heriau Byd-eang

Lled-ddargludyddion yn achub y byd - Ffiseg

Y ffordd orau o roi taw ar y casineb - Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Democratiaeth Ddigidol - Gwleidyddiaeth

Melltith hyder - Busnes

Llwybrau I Feddygaeth

Polisi Iaith a Chyfrifiad 2021: A ydym ar y trywydd iawn? - Cymraeg

GWYDDOR DEUNYDDIAU

Hydref 2022

Pan Geir Gwrthdaro Rhywng Y Gyfraith a Byd Chwaraeon... - Cyfraith

Mythau a Ffeithiau Ynghylch Canabis - Fferyllfa

Cyfleoedd 5ed Dewis Mewn Meddygaeth - Meddygaeth

Pam mae'n bwysig meithrin ymagweddau cynhwysol at les mewn ysgolion - Addysg

Diagnosio Cyflyrau Iechyd Meddwl - Seicoleg

Lloches Wleidyddiol yn y Du - Pam Allanoli'r Broses? - Gwleidyddiaeth a CR

Gwanwyn 2022

ECONOMEG ADDYSG - PAM DDYLECH CHI OFYN CWESTIYNAU

EPIGENETIAETH - MYND UWCHLAW'R COD GENETIG - Geneteg

Y DEFNYDDIWR CYDWYBODOL - Marchnata

ADDYSG RHYW A PHERTHYNAS YN Y CYFRYNGAU - Cyfryngau a Chyf

DIAGNOSIO CYFLYRAU IECHYD MEDDWL - SEICOLEG

PETRUSTER BRECHLYN A GWRTHWENWYNO YN AMSER COVID19 A CHYN HYNNY - Gofal Iechyd a Chymdeitha

COVID-19 AC ANGHYDRADDOLDEBAU IECHYD - Iechyd Poblogaethau

HUNANIAETH; COF; YMERODRAETH (SESIWN YN GYMRAEG) - Hanes

TROSEDDEG A FFASIWN: BLE MAE'R NIWED? - Troseddeg

BLAS AM AWDIOLEG? - Clywedeg

CANABIS MEDDYGOL - Fferylliaeth

DITECTIFS CWSG - Ffisioleg Anadlu a Chysgu

Hydref 2021

NEWID YMDDYGIAD ER LLES Y GYMDEITHAS - MARCHNATA

SUT I DDOD YN DDOCTOR? - Meddygaeth

CYFLWYNIAD I ECONOMEG YMDDYGIADOL - Economeg

CREU AP FFÔN SYMUDOL, ONIAD I’R LANSIAD - Rheoli Prosiectau

OS YW’N GWAEDU, MAE’N ARWAIN - TROSEDDEG

'DISTEWCH NEU EWCH’ - GOBLYGIADAU PLISMONA CYFRYNGAU CYMDEITHASOL - Y GYFRAITH

SEICOLEG YN ABERTAWE - SEICOLEG

DYSGU BYW GYDA COVID-19: BETH GALL HANES FFLIW EIN DYSGU NI? - Hanes

BETH YW’R DYFODOL AR OL GRADD BIOCEMEG? - BIOCEMEG FEDDYGOL

Gwanwyn 2021

Prydain a'r UE: rhoi 'Brexit' mewn cyd-destun hanesyddol - Hanes

Cyffuriau mewn Chwaraeon - Fferylliaeth

Sut ydyn ni'n gwneud penderfyniadau am addysg: Beth all economeg ei ddweud wrthym? - Economeg

A ddylem ni allu cau pobl i lawr? – Y Gyfraith

Cyfathrebu Argyfwng Covid-19 - Cyfryngau & Cyfathrebu

Peryglon Ocsid Nitraidd - Fferylliaeth