Cymorth i Ymadawyr Gofal

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal

Mae'r syniad o fynd i'r brifysgol yn gyffrous, ond rydym ni'n deall y gall fod yn frawychus hefyd. Mae gennym ni becyn cymorth ar waith i'ch helpu i bontio i'r brifysgol, canolbwyntio ar eich astudiaethau a graddio'n llwyddiannus.

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bopeth o wneud cais i'r brifysgol neu lety, cymorth academaidd a mwy, felly gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol ym Mhrifysgol Abertawe a'r tu hwnt iddi.

Mae’r wybodaeth isod yn amlinellu’r pecyn cymorth ar gyfer Ymadawyr Gofal cymwys. Os ydych chi’n meddu ar brofiad o ofal, wedi bod o dan ofal gwarcheidwad, os yw’ch rhieni wedi marw neu os ydych chi’n breswylydd Foyer, cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau ac i weld pa gymorth sydd ar gael i chi. 

Hysbysu’r Brifysgol am eich statws

Y ffordd orau o ddweud wrthym ni eich bod chi'n gadael gofal yw ticio'r blwch yn y cwestiwn gofal yn eich cais UCAS. Drwy dicio'r blwch hwn, byddwn ni'n gallu cysylltu â chi, amlinellu'r cymorth sydd ar gael i chi a chynnig help gyda chwestiynau sydd gennych chi cyn i chi gyrraedd  y Brifysgol. Peidiwch â phoeni os ydych chi'n anghofio ticio'r blwch ar eich cais UCAS. Gallwch chi neu’ch tîm yn y Gwasanaethau Cymdeithasol e-bostio ein Swyddog Mynediad i roi gwybod i ni am eich statws. 

Ni fydd nodi eich bod chi'n gadael gofal yn effeithio ar eich cais i'r Brifysgol mewn ffordd andwyol a bydd eich statws yn parhau i fod yn gyfrinachol. Drwy dicio'r blwch, bydd y Brifysgol dim ond yn defnyddio'r wybodaeth i sicrhau eich bod chi'n derbyn y cymorth priodol a chynnig is o ran graddau, os yw hynny'n briodol. Ni fydd eich statws fel rhywun sy'n gadael gofal yn cael ei drosglwyddo i'ch adran. 

Mae mynd i'r brifysgol yn bennod newydd i fyfyrwyr ac rydym ni'n deall efallai y byddwch chi am ymbellhau ychydig o'ch statws fel un sy'n gadael gofal. Bydd dweud wrthym ni eich bod chi'n gadael gofal yn ein helpu ni i roi gwybod i chi pa gymorth sydd ar gael. Fodd bynnag, eich penderfyniad chi'n llwyr yw cyrchu'r cymorth ai peidio. Os byddwch chi'n dewis i beidio â'i gyrchu, bydd ein drws bob amser ar agor i chi os byddwch chi'n newid eich meddwl. 

I roi cymorth i chi, ni fydd angen i ni wybod pam yr oeddech chi mewn gofal felly ni fyddwn ni byth yn gofyn am eich profiad o fod mewn gofal.

Sut ydw i'n gymwys am gymorth? Pwynt Cyswllt Penodol

Pa gymorth sydd ar gael?

Pa gymorth sydd ar gael cyn i mi ddechrau yn y brifysgol?

Cymorth Ariannol i ddod i Gyfweliadau neu Ddiwrnodau Agored
Gall ein Swyddog Mynediad helpu i drefnu eich ymweliad a threfnu cwrdd â chi. Mae modd ad-dalu costau teithio (bydd hyn, fel arfer, yn cynnwys cost tocyn rheilffordd ail ddosbarth a chostau cludiant cyhoeddus eraill).

Cytundeb Compact i Ymadawyr Gofal
Os ydych yn 'Fyfyriwr Compact', byddwn yn gostwng y gofyniad o ran canlyniadau Safon Uwch (neu gyfwerth) a fydd yn lleihau ein gofynion graddau Safon Uwch  un radd (neu gyfwerth). Mae amodau a thelerau'n berthnasol.

Cyngor am Flaendaliadau Llety
Pan fyddwch yn derbyn cynnig am lety yn y brifysgol, bydd angen i chi dalu blaendal i gadw eich lle yn y llety. Os ydych yn poeni am y costau hyn, cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.  

Pa gymorth fydd ar gael i mi wrth astudio? Pa gymorth sydd ar gael cyn graddio?

Gwybodaeth i Weithwyr Cymdeithasol a Gweithwyr Proffesiynol

Os ydych chi'n gweithio gydag Ymadawr Gofal sy'n ystyried gwneud cais i Brifysgol Abertawe ac mae gennych chi gwestiynau am y broses gwneud cais, cyllid neu'r pecyn cymorth sydd ar gael, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cyfrinachedd

Ymdrinnir â holl wybodaeth gan yr Swyddog Mynediad yn gwbl gyfrinachol. Ar yr achlysuron y bydd angen i ni ymgynghori â staff o adran arall neu o sefydliad allanol gwneir hyn ar ôl derbyn caniatâd gennych chi yn gyntaf. 

Cysylltwch â Ni

Os hoffet ti gysylltu â ni, e-bostia accessofficer.campuslife@abertawe.ac.uk.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr presennol ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost myfyriwr wrth gysylltu â Cyfranogiad@BywydCampws a’r Swyddog Mynediad.