Yn eich cefnogi i lwyddiant:

Mae Abertawe'n adnabyddus am fod yn ddinas gynhwysol a chroesawgar a chanddi amrywiaeth helaeth o ddiwylliannau a chefndiroedd ethnig sy'n cyfrannu at ddiwylliant bywiog y ddinas. Gwelir yr un ymroddiad hwn i ddarparu amgylchedd meithringar yn y Brifysgol, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Wythnos Ymwybyddiaeth Ffoaduriaid 2021:

Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Ffoaduriaid 2021, rydym wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr i godi ymwybyddiaeth am y grŵp hwn sydd yn aml ar gyrion cymdeithas. Mae ein digwyddiadau cynlluniedig yn canolbwyntio ar roi llwyfan i leisiau aelodau'r gymuned leol sydd wedi ceisio noddfa yn ein dinas, yn eu plith fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Roedd y digwyddiadau'n agored i aelodau staff, myfyrwyr ac aelodau'r gymuned.

Roedd hi'n bleser ac yn fraint gweithio gydag aelodau o gymuned ceiswyr lloches a ffoaduriaid Abertawe er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth drwy roi cyfle iddynt rannu eu straeon. Roedd y cyfranwyr yn cynnwys Eric Ngalle Charles, sy'n llenor, yn fardd ac yn ymgyrchydd dros hawliau dynol a wnaeth ffoi o Gamerŵn ac ymgartrefu yng Nghymru ym 1999. Yn ffodus i ni, gwnaeth Eric gyflwyno gweithdy ysgrifennu creadigol ar fudo, cofio, lleoedd ac ieithoedd.

Gwnaethom hefyd ddarlledu'r ffilm The Good Lie ar Gampws y Bae, a gyflwynwyd drwy sgwrs gan Dr Mohammed Ben Amer, un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Roedd hwn yn gyflwyniad emosiynol am brofiad aelodau o’i deulu o adael eu cartref yn Libia a cheisio lloches yn Abertawe.

Sesiwn holi ac ateb gyda Dr Mohammed Ben Amer ac Ahmed Ali, a ffodd o'r gwrthdaro yn yr Aifft, oedd ein sesiwn olaf. Ar ôl y cyflwyniadau gan ein siaradwyr, cafodd aelodau'r gymuned gyfle i ofyn cwestiynau sensitif, er mwyn meithrin dealltwriaeth ddyfnach.

Diolch i bob un o'n cyfranwyr a'n gwirfoddolwyr, yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr, a wnaeth ein helpu i drefnu'r wythnos bwysig hon.

Ffilmiau Byr Seeking Refuge – Stori Ali gan y BBC

Dinas Noddfa

Ym mis Mai 2010, daeth Abertawe'n ail Ddinas Noddfa swyddogol y DU, gan ymuno â'r mudiad cenedlaethol sy'n ymrwymedig i feithrin diwylliant o letygarwch i'r rhai sy'n ceisio noddfa rhag rhyfel ac erledigaeth.

Yn ogystal ag annog busnesau a sefydliadau lleol i groesawu pobl sy'n ceisio noddfa i'w gweithgareddau, mae Dinas Noddfa hefyd yn cynnal y cynllun mentora, Croeso Gwell i Abertawe. Mae gwirfoddolwyr yn helpu pobl i integreiddio yn y gymuned, gan fagu hyder a lleihau unigrwydd.

Sefydliadau Lleol a Chenedlaethol