Charlotte Crumpler


"Gwnes i'r penderfyniad gorau yn fy mywyd yn 2014 pan benderfynais drosglwyddo i Abertawe i astudio'r Cyfryngau a Chyfathrebu - rwy'n astudio pwnc rwy'n angerddol amdano mewn dinas rwy'n dwlu arni. Mae Abertawe ei hun yn fywiog, gyda thraethau hir a digon i'w brofi - rwy'n teimlo'n lwcus iawn fy mod yn byw yma. Mae popeth ar garreg drws y myfyrwyr, ac mae'r cyfoedion a'r staff yn gyfeillgar, gan ragori ar ddisgwyliadau i wneud yn siŵr eich bod yn llwyddo. Dyma fy ail flwyddyn, a'm blwyddyn olaf, yn fyfyriwr israddedig yn Abertawe, ac ers symud yma rwyf wedi cael cynnig llawer o gyfleoedd - mae fy marciau'n gwella, a'm profiadau hefyd. Rwyf wedi cyflawni dau interniaeth wrth astudio yma, sydd wedi cynyddu fy hyder yn fy nhargedau ar gyfer y dyfodol ac ynof i fy hun. Rwyf hefyd wedi cael cyfle i wirfoddoli gydag elusen yn y Brifysgol, gan roi cyfle i mi ddod yn ymddiriedolwr a gwirfoddoli yn Sambia am fis. Mae fy narlithwyr pwnc a'r cwrs yn wych, a ni feddyliais fyth y gallwn ddweud yn agored fy mod yn mwynhau ysgrifennu traethodau neu fynychu darlithoedd. Y peth gwych am y campws yw bod popeth y mae eu hangen arnoch yno: mae gan y darlithwyr oriau i'w rhoi i chi ar gyfer arweiniad, mae timau ymroddedig o bobl i'ch helpu ag unrhyw faterion, mae'r Llyfrgell yn anhygoel, ac mae hyd yn oed siop, theatr, bar a chlwb … beth arall  sydd ei angen ar fyfyrwyr? Dyma pam rwyf wrthi'n gwneud cais i astudio gradd Meistr yma - dydw i ddim eisiau gadael."

Charlotte Crumpler

Marissa Yoder


"Un o'r cyfleoedd gorau rwyf wedi'i gael, ac un o'r prif resymau y dewisais astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn benodol, oedd y modiwl Interniaeth. Mae busnesau lleol yn ardal Prifysgol Abertawe, yn ogystal â'r campws ei hun, oll wedi bod yn groesawgar i interniaid. Mae dewis y modiwl hwn yn rhoi profiad proffesiynol i fyfyrwyr, wrth hefyd ddysgu i gydbwyso gwaith y cwmni â'u hastudiaethau yn y Brifysgol. Er mwyn cael y profiad gorau posib, dewisais interniaeth yn fy maes astudio. Roedd fy interniaeth yn cynnwys gweithio gydag Adran Farchnata Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn y Brifysgol. Rwy'n teimlo y bydd y cyfle i weithio gyda chyfadran sy'n brofiadol mewn maes sy'n unol â'm nodau gyrfaol o fudd enfawr i mi wrth i mi weithio tuag at gwblhau fy ngradd, ac ar ben hynny drwy gydol gweddill fy mywyd wrth i mi chwilio am swyddi."