Pa gyllid sydd ar gael?

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i gael arian gan y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (LMA).

Diben y lwfans hwn yw talu am unrhyw gostau neu dreuliau sy'n codi wrth i chi astudio oherwydd eich anabledd. Nid yw'n talu am y canlynol:

  • Costau sy'n gysylltiedig ag anabledd y byddai rhaid i chi eu talu os oeddech chi'n fyfyriwr neu beidio;
  • Costau astudio y gallai pob myfyriwr eu hwynebu;
  • Gofal personol. Cysylltwch ag un o'n Gweithwyr Achos Anabledd os oes angen cyngor arnoch ar dalu am ofal personol.

Mae pedair adran yn y lwfans i ymdrin â meysydd angen gwahanol:

  • Lwfans offer arbenigol;
  • Lwfans cynorthwywyr anfeddygol;
  • Lwfans gwariant cyffredinol/arall;
  • Costau teithio.


SUT A PHRYD RYDW I'N GWNEUD CAIS AM LWFANS I FYFYRWYR ANABL?