Mae gan Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE) amrywiaeth eang o brosiectau ymchwil a ariennir yn allanol sy’n canolbwyntio ar bolisi ac ymarfer.Mae’r prosiectau ymchwil hyn yn adlewyrchu’n hamrywiaeth eang o ddiddordebau addysgol a’n harbenigedd. Mae ein prosiectau ymchwil yn adlewyrchu gallu ymchwil ac arbenigedd sylweddol SUSE. Mae pob aelod staff yn weithgar ym maes ymchwil a bydd staff SUSE yn dychwelyd i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) 2021.

Ariannwyd ymchwil ddiweddar SUSE gan amrywiaeth o asiantaethau, gan gynnwys: Llywodraeth Cymru, ERASMUS Plus, yr Academi Brydeinig, Cyngor Gweithlu Addysg Cymru, Oriel Science, yr elusen School Home Support. Mae ein prosiectau ymchwil yn cynnwys:


Cymhellion Hyfforddiant Athrawon yng Nghymru

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adolygu’r llenyddiaeth ryngwladol ar gymhellion hyfforddiant athrawon yn systematig.

Prosiect chwe mis: Yr Athro Alma Harris a’r Athro Michelle Jones (Cyd-ymchwilwyr), Dr Ceryn Evans, Dr Cathryn Knight

Cwblhau - Cyflwynwyd yr adroddiad ym mis Mai 2019


Gwerthusiad Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MEP)

Ar y cyd â phrifysgolion eraill yng Nghymru

1 flwyddyn: Yr Athro Alma Harris (Prif Ymchwilydd)

Cwblhau - Cyflwynwyd yr Adroddiad ym mis Rhagfyr 2019


Peidio â mynd i’r Brifysgol

Ymchwilio i lwybrau ‘amgen’ i bobl ifanc drwy addysg a hyfforddiant tuag at gyflogaeth. Prosiect bach yw hwn a bydd yn para 12 mis . Mae wedi'i ariannu gan grantiau bach yr Academi Brydeinig.

Dr Ceryn Evans (Prif Ymchwilydd)

Yn fyw Dyddiad Gorffen: Mai 2020


Ysgolion sy’n Peri Pryder

Chwe mis (Ionawr i Fehefin 2020) - Agored

Yr Athro Alma Harris a’r Athro Michelle Jones (Cyd-ymchwilwyr)


Datblygu Deunyddiau

Bydd y prosiect datblygu ac ymchwil hwn yn ymchwilio i’r llenyddiaeth a’r sail wybodaeth sydd ar gael i greu deunyddiau digidol ar gyfer yr holl athrawon.

Chwe mis (Chwefror – Awst 2020) - Parhaus

Yr Athro Tom Crick, Yr Athro Cysylltiol Janet Goodall, Dr Helen Lewis, Dr Cathryn Knight


Gwyddoniaeth i Ddinasyddion Oriel

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen ehangach Oriel Science. Ei nod yw annog aelodau o'r gymuned wrth lunio a churadu canolfan wyddoniaeth yn Abertawe.

Yn fyw Dyddiad Gorffen: Hydref 2020

Dr Ceryn Evans (Prif Ymchwilydd) (Dr Chris Allton yw'r Prif Ymchwilydd)


FreeFlowInfo

Rhyngwyneb electronig yw FreeFlowInfo, sy’n galluogi plant i ddogfennu eu gwaith ysgol a’i rannu gyda hyd at 7 oedolyn. Mae’r prosiect hwn yn gwerthuso’r effaith ar gynnwys rhieni.

11 mis

Yr Athro Cysylltiol Janet Goodall (Prif Ymchwilydd)


Ysgolion Pob Oed

Mae gan y prosiect ymchwil hwn ddau ddimensiwn. Y dimensiwn cyntaf yw gwaith dwys gyda grŵp o uwch- arweinwyr ‘Ysgolion Pob Oed’ i ddatblygu gallu ymchwil a llythrennedd ymchwil. Yr ail ddimensiwn yw darn o ymchwil empirig cyfochrog sy’n defnyddio dulliau cymysg, a arweinir gan ymchwilwyr SUSE.

Prosiect dwy flynedd - Parhaus

Yr Athro Alma Harris a’r Athro Michelle Jones (Cyd-ymchwilwyr), Dr Ceryn Evans, Dr Cathryn Knight, Dr Helen Lewis, Dr Janet Goodall


Pob Oed: Astudiaeth Gymharol Ryngwladol

Mae’r prosiect ymchwil a ariennir gan ERASMUS PLUS yn brosiect cymharol hydredol sy’n ystyried Ysgolion Pob Oed mewn cyd-destunau rhyngwladol amrywiol.

Prosiect tair blynedd - Parhaus

Yr Athro Alma Harris a’r Athro Michelle Jones (Cyd-ymchwilwyr), Dr Ceryn Evans, Libby Chancer, Siân Brooks


Prosiect Achredu Cenedlaethol

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu rhaglen radd uwch newydd ar gyfer y proffesiwn addysgu.

Dwy flynedd yn gychwynnol - Parhaus

Yr Athro Michellle Jones (Prif Ymchwilydd) a Chadeirydd y Grŵp Achredu Cenedlaethol.


Arwain Dysgu Cydweithredol

Mae tystiolaeth empirig yn cael ei chasglu i gofnodi effaith y prosiect datblygiadol cenedlaethol hwn. Bydd astudiaethau achos yn adlewyrchu amrywiaeth y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud mewn ysgolion. Mae gan y prosiect hwn ffocws addysgegol a bydd yn archwilio’r ffordd y mae dysgu proffesiynol athrawon yn cael ei newid neu ei wella o ganlyniad i’r gwaith cydweithredol hwn sy’n seiliedig ar ysgolion.

Dwy flynedd - Parhaus

Yr Athro Alma Harris a’r Athro Michelle Jones (Cyd-ymchwilwyr), Dr Angella Cooze, Zoë Elder.


Datblygu Llythrennedd Ymchwil

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys rhaglen datblygu bwrpasol i athrawon.

Un flwyddyn - Parhaus

Dr Helen Lewis, Dr Cathryn Knight, Yr Athro Tom Crick, Dr Angella Cooze, Libby Chancer, Siân Brooks, Pete Lloyd


Prosiect Algebra

Nod y prosiect hwn yw cefnogi dysgu proffesiynol athrawon cynradd ac uwchradd, gan ganolbwyntio'n benodol ar addysgeg sy'n gysylltiedig â datblygu meddwl algebraidd.

Un flwyddyn - Parhaus

Dr Helen Lewis, Libby Chancer


Barod am y Feithrinfa, Barod i Ddysgu

Gwerthusiad o brosiect yr elusen School Home Support, Barod am y Feithrinfa, Barod i Ddysgu, sy’n cefnogi teuluoedd yn Bradford sydd â phlant ifanc.

Tair blynedd - Parhaus

Yr Athro Cysylltiol Janet Goodall (Prif Ymchwilydd)