1. Beth yw TAR? Mae’r Dystysgrif Addysg Ôl-raddedig (TAR) yn gwrs amser llawn, 36 wythnos, wedi’i ddatblygu a’i gyflwyno’n gydweithredol gan Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (PYPA). Wrth gwblhau’r cwrs, byddwch yn meithrin y sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad mewn ysgol i’ch galluogi i fod yn athro cymwysedig llwyddiannus.

2. Pa lefel yw TAR? Mae rhaglen TAR Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (PYPA) yn cynnwys 60 o gredydau ar lefel 7 (Lefel Meistr) a 60 o gredydau ar lefel 6 (blwyddyn olaf gradd Baglor) ar y Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch (FfCAU).

3. Am faint mae TAR yn para? Mae TAR PYPA yn rhaglen amser llawn sy’n para blwyddyn. Drwy gydol y flwyddyn academaidd, byddwch yn treulio 120 o ddiwrnodau ar leoliadau gwaith mewn ysgolion a 60 o ddiwrnodau ar ddarpariaeth yn y Brifysgol.

4. Sut rydw i’n cyflwyno cais am y rhaglen TAR? I gyflwyno cais, dewiswch eich arbenigedd yma a chliciwch ‘cyflwyno cais’ yng nghornel dde uchaf tudalen y cwrs. Cewch eich cyfeirio at wefan UCAS lle byddwch yn gallu dechrau’r broses ymgeisio.

5. Beth yw cost TAR? Ffioedd dysgu TAR ar gyfer myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 yw £9,000. Ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd yw £16,650. 

6. Oes modd i mi gael benthyciad myfyriwr i wneud TAR? Ewch i’n tudalen Cyllid ar gyfer TAR i gael rhagor o wybodaeth am fenthyciadau myfyrwyr, cyllid ychwanegol ar gyfer myfyrwyr cymwys a Chymhelliant Hyfforddi Athrawon Llywodraeth Cymru. Mae cymelliadau ar gael ar gyfer pynciau blaenoriaeth ac maent yn seiliedig ar ddosbarth eich gradd Baglor neu eich cymwysterau pellach.

7. A oes ariannu ar gael ar gyfer astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu i addysgu yn y Gymraeg? Oes.  Tâl cymhelliant yw Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory, i unigolion cymwys sy’n cwblhau rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon uwchradd achrededig i raddedigion yng Nghymru sy’n ei gwneud yn bosibl iddynt addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu i addysgu’r Gymraeg fel pwnc. Mae cyfanswm o £5000 ar gael i ddarpar athrawon cymwys, a delir mewn dwy ran:

  1. £2,500 i unigolion cymwys ar gwblhau rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon uwchradd gymwys i raddedigion yng Nghymru sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig;
  2. £2,500 i unigolion cymwys ar gwblhau’n llwyddiannus gyfnod sefydlu mewn ysgol uwchradd Gymraeg neu ddwyieithog a gynhelir neu yn addysgu’r Gymraeg mewn unrhyw leoliad uwchradd a gynhelir yng Nghymru.

8. Ydy’r TAR yn fy nghymhwyso i addysgu? Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich argymell ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC) i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Bydd hyn yn eich galluogi i addysgu fel Athro Newydd Gymhwyso (ANG). Mae CAS yn caniatáu i chi addysgu yng Nghymru a Lloegr, ac mewn nifer o wledydd eraill hefyd. Rydym yn eich cynghori i wirio gyda chymdeithas addysgu’r wlad dan sylw i gadarnhau bod modd trosglwyddo eich statws a’i fod yn cael ei gydnabod.