Cefnogir myfyrwyr sy'n astudio trwy'r Gymraeg gan Academi Hywel Teifi

Mae modd i chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws ystod eang o bynciau - mae darpariaeth ym mhob Cyfadran.

Mae parhau i dderbyn eich haddysg trwy’r Gymraeg wedi i chi astudio trwy gyfrwng yr iaith mewn ysgol neu goleg addysg bellach yn fantais werthfawr o ran eich datblygiad personol. Y mae cyfleoedd ar gael o fewn darpariaeth y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n rhugl ac yn hyderus yn yr iaith yn ogystal ag i’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr pur. Cynigir cyrsiau gradd cyflawn trwy’r Gymraeg, gyrsiau lle mae modiwlau penodol ar gael yn y Gymraeg, ac mewn rhai pynciau mae’n bosibl dilyn dosbarthiadau seminar a thiwtorial ar gyfer modiwlau a ddysgir yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae hawl gennych i gyflwyno gwaith cwrs ac i sefyll eich arholiadau yn y Gymraeg, hyd yn oed os ydych wedi dewis dilyn cyrsiau cyfrwng Saesneg. O barhau i astudio y cyfan, neu elfen, o’ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r Saesneg – gan roi eich hun mewn safle cryfach er mwyn gallu chwarae rhan lawn yn y gymdeithas ddwyieithog sydd ohoni.

Darllenwch ein llyfryn Pam astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Shwmae, Macsen ydw i a fi yw Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr!

"Mae’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn bethau dw i’n teimlo’n hynod angerddol yn eu cylch ers i mi fod yn ifanc. Rwyf wedi derbyn fy addysg trwy gyfrwng y Gymraeg trwy gydol fy mywyd gan gynnwys fy amser yma ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio BSc Daearyddiaeth.

Gan fy mod yn frodor o Gwm Tawe uchaf, mae’r Gymraeg wedi rhoi cyfoeth o gyfleoedd i mi ac wedi chwarae rhan enfawr yn fy magwraeth, ac rwy’n hynod falch o gael y cyfle i’w siarad.

Fy nod ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod yw gwneud yn siŵr bod y Brifysgol yn canolbwyntio ar yr iaith Gymraeg, ei diwylliant a’i hetifeddiaeth. Yn ogystal, mae gen i obeithion o gryfhau'r cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu a chael y profiad addysgu cyfrwng Cymraeg gorau posib yn ogystal â chynnig cyfleoedd i’n clybiau a’n cymdeithasau cyfrwng Cymraeg esblygu, er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n siaradwyr ac yn ddysgwyr Cymraeg gael gwell dealltwriaeth o’n diwylliant gwych."

E-bost: macsen.davies@swansea-union.co.uk

Image of Macsen Davies
Delwedd yn dangos twf o 135% mewn astudio 40+ credyd trwy gyfrwng y Gymraeg
Myfyriwr yn ffilmio
Myfyrwyr yn eistedd tu fas ar gampws SIngleton
delwedd yn dangos ysgolheigion rhagorol - rhai o brief ysgolheigion Cymru a bri rhyngwladol yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
Myfyriwr hanes yn edyrch i'r camera