Cefnogir myfyrwyr sy'n astudio trwy'r Gymraeg gan Academi Hywel Teifi

Mae modd i chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws ystod eang o bynciau - mae darpariaeth ym mhob Cyfadran.

Mae parhau i dderbyn eich haddysg trwy’r Gymraeg wedi i chi astudio trwy gyfrwng yr iaith mewn ysgol neu goleg addysg bellach yn fantais werthfawr o ran eich datblygiad personol. Y mae cyfleoedd ar gael o fewn darpariaeth y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n rhugl ac yn hyderus yn yr iaith yn ogystal ag i’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr pur. Cynigir cyrsiau gradd cyflawn trwy’r Gymraeg, gyrsiau lle mae modiwlau penodol ar gael yn y Gymraeg, ac mewn rhai pynciau mae’n bosibl dilyn dosbarthiadau seminar a thiwtorial ar gyfer modiwlau a ddysgir yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae hawl gennych i gyflwyno gwaith cwrs ac i sefyll eich arholiadau yn y Gymraeg, hyd yn oed os ydych wedi dewis dilyn cyrsiau cyfrwng Saesneg. O barhau i astudio y cyfan, neu elfen, o’ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r Saesneg – gan roi eich hun mewn safle cryfach er mwyn gallu chwarae rhan lawn yn y gymdeithas ddwyieithog sydd ohoni.

Darllenwch ein llyfryn Pam astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Shwmae, Tom ydw i a fi yw Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr!

"Prif gyfrifoldebau fy swydd yw sicrhau bod gan fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith, hawliau cyfartal, a hyrwyddo iaith, diwylliant a hanes Cymraeg a sicrhau dwyieithrwydd yn y Brifysgol.

"Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, byddaf yn sicrhau bod yr iaith Gymraeg, ei diwylliant a’i threftadaeth at graidd popeth y mae’r Brifysgol yn ei wneud trwy gynnal amryw o ddathliadau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Byddaf yn cynnig cyfleodd i fyfyrwyr gyfranogi mewn gweithgareddau Cymraeg, gan gynnwys gwersi Cymraeg am ddim i ddysgwyr.

"Fy nod yw sicrhau bod pob myfyriwr, boed yn siaradwyr Cymraeg neu beidio, yn byw o fewn y Deyrnas Unedig neu dramor, yn cael profiad Cymraeg yn y Brifysgol."

E-bost: tom.kemp@swansea-union.co.uk

Image of Tom Kemp
Delwedd yn dangos twf o 135% mewn astudio 40+ credyd trwy gyfrwng y Gymraeg
Myfyriwr yn ffilmio
Myfyrwyr yn eistedd tu fas ar gampws SIngleton
delwedd yn dangos ysgolheigion rhagorol - rhai o brief ysgolheigion Cymru a bri rhyngwladol yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
Myfyriwr hanes yn edyrch i'r camera