Coronavirus Recovery: advice and latest information
Banner - Library Services

Updates on Libraries, Learning and Culture Services

Please be aware of these changes to our services. We are being responsive to government guidance and decisions made by University Management and we will make every effort to keep you up to date with changes to our services.

Answers to many common queries can be found on Library webpages, IT Services webpages and on our FAQs page.

Requests and recalls are not currently available. Auto renewals will continue so you will not need to worry about returning any items or being charged any fines. If you need an item urgently please contact customer services and we will try to fulfil your request with an e-book.

We are no longer lending or accepting devices for booking in, or issuing University ID cards, at Library Information Desks. If you have a problem with your device, or if you require a new ID card, please email customer services or log a call at in the service desk.

Opening hours and support available

Bay Library and Singleton Park Library are open to staff and students of Swansea University. Check webpages for up to date opening hours.

Library Information Desks are currently closed but online support for Library and IT Services is available from 8am-8pm every day via customer services and service desk.

Subject specific support is available online via Libguides and through the chat service, Ask a Librarian, Monday to Friday 9-5 also. Find the link also on the Libguides page. 

The St David's Park Library is closed until 14th April.  Online support and appointments are available via the LibGuides and LibChat.

South Wales Miners’ Library and Banwen Library are closed but staff are maintaining support services.  DACE students should email karen.dewick@swansea.ac.uk  or miners@swansea.ac.uk   with any queries.  Please email with any enquiries relating to our research collections.

Richard Burton Archives is closed but staff are maintaining support services. Please email with enquiries.

The Transcription Centre is closed but staff are maintaining support services. Email with enquiries.

The Egypt Centre is closed until further notice and all events are cancelled or postponed. Please email with enquiries.

Taliesin and Great Hall are closed. Events have been cancelled or postponed. Please see https://www.taliesinartscentre.co.uk/en/  for up-to-date information or email info@taliesinartscentre.co.uk .

Diweddariadau ar Wasanaethau Llyfrgell, Dysgu a Diwylliant

Byddwch yn hysbys o'r newidiadau hyn i'n gwasanaethau. Rydym yn bod yn ymatebol i gyfarwyddyd o'r llywodraeth a phenderfyniadau a wneir gan Reolaeth y Brifysgol ond byddwn yn wneud pob ymdrech i ddweud y diweddaraf wrthych am newidiadau i'n gwasanaethau.

Gellir dod o hyd i atebion i lawer o ymholiadau cyffredin ar dudalennau we'r Llyfrgell, tudalennau we Gwasanaethau TG, ac ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Dydy ceisiadau ac adalwadau ddim ar gael ar hyn o bryd. Bydd adnewyddu awtomatig yn parhau felly does dim eisiau i chi poeni am ddychwelyd eitemau nac am gael unrhyw ddirwyon. Os oes angen eitem arnoch ar frys, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmer a byddwn yn ceisio cyflawni'ch cais gydag e-lyfr.

Nad ydym bellach yn arfenthyg neu yn derbyn dyfeisiau i'w bwcio i mewn, neu yn darparu cardiau adnabod y Brifysgol, ar Ddesgiau Gwybodaeth y Llyfrgell. Os oes gennych broblem gyda'ch dyfais, neu os oes angen cerdyn adnabod newydd arnoch, e-bostiwch Wasanaethau Cwsmer neu cofnodwch alwad ar y Ddesg Gymorth os gwelwch yn dda.

Oriau agor a'r cymorth sydd ar gael

Mae Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton ar agor i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Gwiriwch ein tudalennau we ar gyfer yr oriau agor diweddaraf.

Mae Desgiau Gwybodaeth y Llyfrgell ar gau ar hyn o bryd, ond mae cymorth ar gyfer Gwasanaethau Llyfrgell a TG ar gael ar-lein o 8yb-8yh pob dydd trwy Wasanaethau Cwsmer a thrwy'r Ddesg Gymorth.

Mae cymorth penodol i'ch pwnc ar gael ar-lein trwy'r Canllawiau Llyfrgell a hefyd trwy'r gwasanaeth sgwrsio, Holi Llyfrgellydd, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9-5. Gallwch ddod o hyd i'r cyswllt ar y dudalen Canllawiau Llyfrgell.

Mae Llyfrgell Parc Dewi Sant ar gau tan 14eg Ebrill. Mae cymorth ac apwyntiadau ar gael ar-lein trwy'r Canllawiau Llyfrgell a thrwy'n wasanaeth sgwrsio.

Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru a Llyfrgell Banwen ar gau ond mae staff yn cynnal gwasanaethau cymorth. Dylai myfyrwyr AABO e-bostio karen.dewick@abertawe.ac.uk neu miners@abertawe.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau. Os oes gennych ymholiad sy'n ymwneud a'n casgliadau ymchwil, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda.

Mae Archifau Richard Burton ar gau ond mae staff yn cynnal gwasanaethau cymorth. E-bostiwch gydag ymholiadau os gwelwch yn dda.

Mae'r Ganolfan Drawsgrifio ar gau ond mae staff yn cynnal gwasanaethau cymorth. E-bostiwch gydag ymholiadau.

Mae'r Ganolfan Eifftaidd ar gau hyd nes ceir rhybudd pellach, ac mae pob digwyddiad wedi'i chanslo neu wedi'i gohirio. E-bostiwch gydag ymholiadau os gwelwch yn dda.

Mae'r Taliesin a'r Neuadd Fawr ar gau. Mae digwyddiadau wedi'u canslo neu wedi'i gohirio. Am y wybodaeth ddiweddaraf, gweler https://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/ neu e-bostiwch info@taliesinartscentre.co.uk.